Poronin - Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961

Zamawiający.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wykonawca: Konsorcjum: P.W. Banimex Będzin/EUROVIA POLSKA S.A.

Zakres robót:

Roboty branży inżynieryjnej:

  1. rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu drogowego MD-01 na rzece Biały Dunajec w ciągu drogi powiatowej 47.
  2. budowa wiaduktu drogowego WD-02 w ciągu drogi krajowej nr 47, nad drogą woj. nr 961.
  3. budowa wiaduktu kolejowego WK-03, nad drogą woj. nr 961,
  4. budowa konstrukcji oporowej,
  5. budowa przejścia podziemnego PP-06 dla pieszych z dojściami pod drogą krajową nr 47 i linią kolejową,
  6. przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 47,
  7. rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego MD-08 na potoku Poroniec w ciągu drogi krajowej nr 47,
  8. budowa i rozbiórka objazdów tymczasowych (mostu tymczasowego na potoku Poroniec, mostu tymczasowego na rzece Biały Dunajec, mostu tymczasowego na potoku Suchowianka oraz dróg dojazdowych do tymczasowych mostów),
  9. budowa tunelu drogowego TD-05 o dł. 35,96 m w ciągu odcinka nowego przebiegu drogi woj. nr 961,
  10. budowa kładki dla pieszych KL-04 nad drogą woj. nr 961 o dł.całkowitej 15.00m

Roboty branży drogowej:

-  budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 i drogi wojewódzkiej nr 961,

-  rozbudowa drogi krajowej nr 47 jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu 2x3,5m, klasy GP, na dł. 669.90m drogi krajowej nr 47,

-  budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 i drogą powiatową 1651 skanalizowanego typu rondo, czterowlotowego wraz z pasami do skrętu w prawo poza jezdnią ronda wraz z budową wlotu południowo - zachodniego drogi krajowej nr 47 o długości 100,00m i rozbudową wlotu zachodniego drogi krajowej nr 47. o dł. 88,08m,

-  rozbudowa skrzyżowania skanalizowanego czterowlotowego drogi krajowej nr 47 z ul. Kasprowicza i z ul. Za Torem w km 34+840,00 drogi krajowej nr 47. polegająca na rozbiórce jednego wlotu skrzyżowania tj. wlotu ul. Za Torem i budowie skrzyżowania trójwlotowego z ul. Kasprowicza.

-   budowa odcinka nowego przebiegu drogi woj. nr 961, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, klasy G, o dł. 60,25m,

-   rozbudowa odcinka istniejącej drogi woj. nr 961 na dł. 120,00m,

-   budowa dróg dojazdowych do urządzeń związanych z eksploatacją drogi,

-   budowa lewostronnej zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 47,

-   budowa pochylni w ciągu drogi woj. nr 961,

-   budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi woj. nr 961,

-   przebudowa odcinka drogi gminnej 420701, ul. Kasprowicza:budowa chodników,

-   budowa zatok do obsługi urządzeń podczyszczających,

-   przebudowa zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych,

-   budowa kanalizacji deszczowej tłocznej,

-   przebudowa sieci wodociągowej,

-   budowa oświetlenia drogowego,

-   przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia,

-   budowa punktu monitoringu wraz z zasilaniem oraz zasilania pompowni i oświetlenia,

-   budowa kanału technologicznego,

Branże:

-   przebudowa sieci teletechnicznej kablowej i napowietrznej oraz kanalizacji teletechnicznej,

-   budowa kanalizacji deszczowej,

-  przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej,

-  budowa agregatu prądotwórczego,

-  budowę odwodnienia liniowego w ciągu drogi woj. nr 961,

-  przebudowa kanalizacji kablowej i kabli podziemnych własności PKP Utrzymanie,

-  przebudowa sieci sterowania ruchem kolejowym,

-  zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu(w tym: sieci teletechnicznych, telekomunikacyjnej własności PKP Utrzymanie, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, linii kolejowej PKP nr 99),

Pozostałe roboty:

-  zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja),

-  roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

-  wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),

-   rozbiórka budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego.

-   rozbiórka przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 99 w ciągu drogi woj. nr 961,

-   rozbiórka przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 99 w ciągu drogi krajowej nr 47,

-   rekonstrukcja kapliczki wraz z jej zabezpieczeniem i przestawieniem na teren zlokalizowany poza placem budowy w czasie wykonywania robót budowlanych.

-rozbiórka i odbudowa ogrodzeń kolidujących z inwestycją,

-  rozbiórka budynku strażnicy przejazdowej,

-  wykonanie nasadzeń,

-  montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

-  wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności oznakowania pionowego, poziomego i punktowych elementów odblaskowych,

-  zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badan archeologicznych,

-  stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,

-  sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

-  przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ - w terminie realizacji przedmiotu umowy,

-  utrzymanie nawierzchni jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej na terenie budowy.

 

Odsłon dzisiaj: : 0
Wszystkich odsłon: : 1,580