Strzelce Opolskie - Budowa wiaduktu drogowego

„Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową tej drogi w nowym śladzie na odcinku od km 15+831,78 do km 16+279,11 w m. Strzelce Opolskie”  

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

Wiadukt w/c DW 426 - stan projektowany- podstawowe parametry techniczne

rozpiętość teoretyczna  31,8 m
światło pionowe  6,33m
kąt skrzyżowania z przeszkodą  56,0°
klasa obciążenia wg PN 85/S – 10030  - A,
klasa obciążenia pomostu wg. STANAG 2021  pojazd klasy 150
rzędna spodu konstrukcji nośnej  + 236,22 m n.p.m
rzędna główki szyny.  + 229,89 m n.p.m.
skrajnia budowli typu D  6,20 m

Przepust pod DW 426 - stan projektowany- podstawowe parametry techniczne

wymiary światła przepustu 4,5x1,8 m
długość całkowita 32,0 m
spadek podłużny  0,5%
kąt skrzyżowania z przeszkodą   82,0°
klasa obciążenia wg PN 85/S - 10030  - A
posadowienie bezpośrednie
rzędna wlotu  + 227,60 m n.p.m.
rzędna wylotu  + 227,48 m n.p.m.
rzędna zw.spiętrzonej wody miarodajnej(Q1) %)+ 228,55 m n.p.m.
rzędna zw.wody na wylocie (Qwyl) + 228,43 m n.p.m.

Mur oporowy w km od 16+196,0 do 16+278,0

Ekrany akustyczne w km 16+184,0 do 16+300,0

Zakres zamówienia obejmuje:

a)   rozbudowę drogi na długości około 460 m,

b)   rozbudowę lub budowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr426 z drogami publicznymi,

c)   przebudowę i budowę chodników,

d)   budowę ciągu pieszo rowerowego,

e)   budowę rowu retencyjnego, drogowego, wpustów ulicznych,

f)   budowę wiaduktu,

g)   przebudowę przepustu pod droga wojewódzka nr 426,

h)   budowę ekranu akustycznego,

i)    przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,

j)    budowę kanalizacji deszczowej,

k)   przebudowę lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidującego z planowana rozbudową,

l)    roboty rozbiórkowe.

Odsłon dzisiaj: : 0
Wszystkich odsłon: : 2,954